Loading...
Image

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to stworzony w 2018 roku system wspólnego oszczędzania długoterminowego obejmujący ubezpieczonego pracownika, jego pracodawcę oraz państwo. Obowiązek dołączenia do systemu powiązany jest z wielkością zatrudnienia i rodzajem prowadzonej działalności.

Jakie są zasady PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe działają automatycznie. Nie trzeba się do nich zgłaszać. W każdym momencie pracownik może wypisać się z PPK, ale też i wrócić, gdy zmieni decyzję. Z założenia PPK ma pomóc Polakom oszczędzać na przyszłość, z idei PPK wynika, że jest to proces oszczędzania długofalowego. Do PPK zostaną automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek.

Image

Our Mission

Każdy zatrudniony pracownik, który ukończył 18 lat, a znajduje się przed 55 rokiem życia, otrzyma prywatny rejestr PPK zasilany pieniędzmi z trzech podmiotów:

  1. Finansowanie przez państwo – każdy objęty PPK otrzyma wpłatę startową w wysokości 250 zł (jednorazowo) oraz dopłatę roczną - 240 zł (raz w roku)
  2. Finansowanie przez pracodawcę - 1,5% miesięcznie wynagrodzenia osoby objętej PPK (składa się z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które opłaca pracodawca) oraz wpłata dodatkowa - do 2,5% wynagrodzenia osoby objętej PPK (stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe)
  3. Osoba objęta PPK - podstawowa wpłata to 2% wynagrodzenia oraz możliwość wpłaty dodatkowej do 2% wynagrodzenia (czyli możliwość łącznie do 4% wynagrodzenia osoby objętej PPK)

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Our Mission

Poza poinformowaniem zatrudnionych o rozpoczęciu uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych, do obowiązków pracodawcy należy też wybór instytucji finansowej, w której zostaną utworzone prywatne rachunki PPK pracowników. Oprócz tego przedsiębiorstwa współpracują z Polskim Funduszem Rozwoju S.A., który z kolei prowadzi ewidencję i system rozliczeń PPK. Dodatkowo tak jak w innych sprawach dot. organizacji pracy, firmy podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Image

REKORD, a Pracownicze Plany Kapitałowe

Obowiązek przystąpienia pracodawców do Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawił, że firmy przedstawiły swoim zatrudnionym szczegółowe informacje na temat programu oszczędnościowego. Zostało to przeprowadzone w różnych formach, np. za pośrednictwem specjalnych spotkań, broszur informacyjnych, listów czy też odnośników do informacji opublikowanych w dedykowanych serwisach internetowych. Również firma REKORD przygotowała dla swoich klientów informacje na Pracowniczych Planów Kapitałowych. Organizowane były webinaria na temat PPK, materiały z webinariów dostępne są na stronie www.rekord.szkolenia.com.pl w zakładce „Baza wiedzy”. Systemy kadrowo-płacowe firmy REKORD SI również zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie pełnej obsługi pracowników pod kątem zgłoszeń, jak i rozliczeń składek wynikających z PPK. Pełna obsługa pod kątem ewidencji i naliczeń składek zawarta jest w kadrach i płacach pakietu RATUSZ i dostępna jest w ramach bieżącej aktualizacji systemów.

Funkcjonalności systemu

Firma REKORD SI przygotowała swoje oprogramowanie do wymogów związanych z wprowadzeniem PPK. Wprowadzone zmiany w systemach kadrowo-płacowych obejmują m.in.:

Ewidencję uczestników PPK

Ewidencję wartości procentowych składek płaconych przez pracowników i pracodawcę

Prezentację informacji dotyczących aktualnego stanu zgłoszenia i kartotekę stanu składek na PPK w systemach kadrowo-płacowych

Naliczenie składek podczas generowania list płac

Dostosowanie do aktualnej interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczącej uwzględniania w podstawie opodatkowania składek od pracodawcy w zależności od terminu przekazania ich do towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Rejestracja umowy o zarządzanie PPK

Prowadzenie ewidencji pracowników PPK

Automatyczna selekcja i rejestracja pracowników w PPK

Prowadzenie ewidencji składanych deklaracji przez pracowników

Automatyczna rejestracja pracowników w PPK

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK

Wznowienie przystąpienia do PPK

Zmiana stawki podstawowej pracownika – obniżenie

Zmiana stawki dodatkowej pracownika

Wypłata transferowa

Obliczanie wysokości wpłat na PPK na listach płac

Ewidencja pobranych i przekazywanych do wybranej instytucji składek pracodawcy i pracownika

Wymiana danych między pracodawcą i instytucją finansową w postaci plików wymiany (format xml), zgodnych ze standardem wypracowanym przez Grupę Projektową PPK (wymagany zakup modułu Rekord_PPK)

Wydruki deklaracji pracowniczych

Moduł Rekord PPK

Image

Obsługa ewidencyjna użytkowników

Dodatkowo klient może zaopatrzyć się w aplikację REKORD PPK umożliwiającą zarówno obsługę ewidencyjną uczestników programu, jak również transmisję dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

Image

Zarządzanie PPK

Moduł umożliwi realizację ustawowego obowiązku zgłoszenia uczestników PPK do „instytucji finansowych”. W tym celu system wygeneruje pliki xml lub csv w formacie opracowanym przez „grupę projektową PPK”. W kolejnych etapach implementacji moduł stanie się dominującym narzędziem do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi pod kątem identyfikacji zdarzeń związanych z uczestnictwem pracowników w PPK oraz komunikacji z towarzystwami inwestycyjnymi.

Image

Wydruki i analizy

Szczególną rolą systemu będzie przechowywanie dowodów zdarzeń związanych z funkcjonowaniem PPK. Program został również wyposażony w podstawowe wydruki i analizy ułatwiające zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Do poprawnej implementacji rozwiązania wymagane są aktualne wersje systemów kadrowo-płacowych autorstw firmy REKORD SI.

Kontakt

Formularz kontaktowy